På Event 95, tillgänglig från https://event95.se, är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta dokument för vår personuppgiftspolicy innehåller typer av information som samlas in och spelas in av Event 95 och hur vi använder det.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss via e-post på [email protected]

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi är en datakontroller av din information.

Event 95:s rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy beror på den personliga informationen vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

 • Event 95 behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett Event 95 tillåtelse att göra det
 • Bearbetning av dina personuppgifter är i Event 95 legitima intressen
 • Event 95 måste följa lagen

Event 95 behåller din personliga information endast så länge som behövs för de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som behövs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och tillämpa vår policy.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter gällande personuppgifter. Om du vill bli informerad om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande rättigheter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig.
 • Rätten till rättelse.
 • Rätten att invända.
 • Rätten till begränsning.
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätten att återkalla samtycke
 • Loggfiler

Event 95 följer ett standardförfarande för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och är en del av värdtjänsternas analyser. Informationen som samlats in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, refererande / utgående sidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla demografisk information.

Cookies / kakor och Web Beacons

Precis som vilken annan webbplats som helst, använder Event 95 “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser, och sidorna på webbplatsen som besökaren åtkomst till eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas erfarenhet genom att anpassa  webbsidans innehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och / eller annan information.

Du kan lära dig hur du hanterar kakor i din webbläsare genom att följa guiden Webbläsarkakor.

Sekretesspolicyer

Tredjepartsannonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller web beacons som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Event 95, som skickas direkt till användarnas webbläsare. De mottar automatiskt din IP-adress när detta inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av sina reklamkampanjer och / eller för att personifiera reklaminnehållet som du ser på webbplatser du besöker.

Observera att Event 95 inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av annonsörer från tredje part.

Tredje Parts sekretesspolicyer

Event 95:s sekretesspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi dig att konsultera de olika sekretesspolicyerna för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina enskilda webbläsaralternativ. För att veta mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan den hittas på webbläsarens respektive webbplatser. Vad är kakor?

Barnens information

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när du använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och / eller övervaka och styra sin onlineaktivitet.

Event 95 samlar inte medvetet någon personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn gav denna typ av information på vår hemsida, uppmanar vi dig att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information från våra poster.

Endast online personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy gäller endast vår online-verksamhet och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delade och / eller samlar i Event 95. Denna policy gäller inte information som samlas in offline eller via andra kanaler än den här webbplatsen .

Samtycke

Genom att använda vår hemsida godkänner du härmed vår personuppgiftspolicy och godkänner villkoren

At Event 95, accessible from https://event95.se, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Event 95 and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at [email protected]

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

Event 95 legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

 • Event 95 needs to perform a contract with you
 • You have given Event 95 permission to do so
 • Processing your personal information is in Event 95 legitimate interests
 • Event 95 needs to comply with the law

Event 95 will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us. 

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you.
 • The right of rectification.
 • The right to object.
 • The right of restriction.
 • The right to data portability
 • The right to withdraw consent

Log Files

Event 95 follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Event 95 uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

You can learn how to manage cookies on your web browser by following the Browser Cookies Guide.

Privacy Policies

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Event 95, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Event 95 has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Pary Privacy Policies

Event 95’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. 

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Event 95 does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

Our Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Event 95. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website. 

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.