ARRANGERAS AV
EVENT 95

Bröllopsmässan Umeå 2021

EVENT 95 anordnar Bröllopsmässan Umeå 2021

  • UMEÅ
  • NOLIA
  • 10 oktober 2021

Om Mässan

Går du i bröllopstankar?

Har den du älskar friat och ni står nu inför er stora dag?

Känns det som att det är mycket att hålla reda på och många att kontakta?

Eller vill du bara njuta av en mysig dag i kärlekens tecken?

Kom då på Umeås nya Bröllopsmässa!

Här kan du träffa  aktörer som vill göra din bröllopsdag

till ett minne för livet. 

På scenen kan du njuta av fantastiska klänningar helt 

unika modevisningar, livespelningar, föreläsningar och mycket annat!

Biljetterna är släppta!

divider

Senaste nytt

Ta chansen att visa upp dig och ditt företag på mässan!

Få direktkontakt med potentiella kunder som är intresserade av just era tjänster

Från Facebook

5 dagar sen

Event95

Nu saknas bara jultomtens tron, sen är Studio400 redo för tomtedisco på söndag! 🕺🏻🎅🏼
På med varma kläder, dansa loss på torget och ge önskelistan till tomten!

Vi ses där, kl 12 på söndag på Rådhustorget! 🤩
... Visa merVisa mindre

Se på Facebook

Utställare

Publiceras löpande

Är du intresserad av att delta som utställare?

divider

Program

Missa inte några spännande aktiviteter på mässan! Här kan du se vilka tider som är bra att passa.

Hitta hit

  • Adress

Signalvägen 3

903 22 Umeå

För Utställare

Intresseanmälan är stängd för 2021. Om du är intresserad av att visa upp ditt företag på mässan 2022 så tveka inte att ta kontakt. Ni erbjuds här en chans att nå ut till potentiella kunder som är specifikt intresserade av era tjänster, genom direkt effektiv marknadsföring. Storlek på monter, utseende och hur mycket ni vill visa väljer ni själva. Kontakta Josefine Rönngren på Event 95 för mer information.

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Bakgrund

För utställare på mässor arrangerade av Event 95 (gemensamt ”Utställare”) gäller dessa allmänna villkor och tekniska bestämmelser.

Dessa allmänna villkor gäller för hyra av monterplats samt för samtliga övriga av Event 95 tillhandahållna tjänster, tekniska och andra, inklusive lokalhyra, där inte annat särskilt anges. Vid konflikt mellan dessa allmänna villkor och särskilda villkor för av Event 95 tillhandahållen tjänst skall de senare äga företräde.

2. Avtalet

Bokning

Bokning av monterplats för en mässa eller förhyrning av lokal är, oavsett bokningens form, bindande för Utställaren. Event 95 har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor för Utställares deltagande i visst evenemang.

För Event 95 bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren tillställs bokningsbekräftelse, som även kan utgöras av Event 95s faktura. Avviker bokningbekräftelse från bokningen skall Utställaren skriftligen påtala detta inom 8 (åtta) dagar från bokningsbekräftelsens/fakturans datering. Görs inte detta är Event 95 och Utställaren bundna av innehållet i bokningsbekräftelsen. Påtalar Utställaren avvikelse inom sagda tid skall Event 95 antingen korrigera avvikelsen eller förklara avtalet ogiltigt.

Betalning

Endast faktura gäller som betalmedel. Kortbetalning och kontanter godtas ej som betalning av monterhyra.

Om betalning ej sker enligt dessa bestämmelser har Event 95 rätt att överlåta avtalad monterplats till annan deltagare, vilket dock ej påverkar utställarens betalningsskyldigthet. Inflyttning får ej ske förrän full monterhyra samt eventuella bokning av tillval är betalda.

Alla fakturor ska betalas senast 15 (femton) dagars betalningsvillkor, dock senast innan mässans datum. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor, efter påminnelse, överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Utställarens angivelser, på bokningsblankett eller motsvarande, om placering och storlek på monter är endast önskemål. Event 95 tilldelar Utställaren slutlig monterplats baserat på användningen av utställningshallarna, bransch- eller intresseindelning. Tidpunkt för anmälan saknar härvid betydelse. Event 95 äger alltid rätt att justera och omdisponera layout av hall. Att tilldelad monterplats inte överensstämmer med Utställarens önskemål skall således aldrig anses som att orderbekräftelsen avviker från bokningen.

Avbokning

Utställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka monterplats fram till att bokningsbekräftelse mottagits. Vid avbokning efter att bokningsbekräftelse mottagits av Utställaren gäller följande:

Avbokning före sex (6) veckor innan mässan debiteras 50 (femtio) procent av monterhyran, om inte annat angivits i bokningsbekräftelsen eller fakturan.

Avbokning efter sex (6) veckor innan mässan debiteras 100 (etthunda) procent av monterhyran, om inte annat angivits i bokningsbekräftelsen eller fakturan.

Monterplats eller lokal får ej helt eller delvis upplåtas till annan utan tillstånd av Event 95. Medutställare och deras produkter ska skriftligen uppges vid anmälan och godkännas som utställare av Event 95.

Utställaren förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och övriga särskilda villkor och anvisningar som kan komma att utfärdas av Event 95.

3. Utställarens användning av monter eller lokal, m.m.

Före mässan

Tider för när monterplatsen skall ha tagits i besittning samt vara redo innan mässans öppning framgår ur övrigt informationsmaterial utskickat av Event 95. Dessa dokument gäller oavsett tidpunk de skickats och utan inbördes ordning. Skulle monterplats ej tagits i besittning enligt angivna tider äger Event 95 rätt att nyttja monterplatsen på annat sätt.

Nolia ansvarar för byggnation samt demontering av montermatta, väggar, eluttag, ståbord inkl strumpa, alternativt lågt bord utan duk. Utställaren ansvarar själv för övrigt eget montage och dekoration, samt nedmonteringen, bortforslandet och renhållningen av övrig dekoration som inte nedmonteras av Nolia.

Event 95 tillhandahåller mot särskild ersättning olika tillbehör till montrarna. Beställning av tillval redovisas på avtal och bekräftas via bokningsbekräftelse.

Montern skall uppfylla de krav som ställs i, av Event 95 upprättade, Tekniska Bestämmelser. Därtill får montern samt dekorationer, exponeringsytor för reklam och dylikt, inte överstiga maximumhöjden på 2,5 meter utan tillstånd av Event 95.

Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av Event 95 på egen bekostnad förbättra densamma om Event 95 anser att den inte uppfyller skäliga kvalitetskrav.

Klagomål på tilldelad monter ska ha förts fram innan monterplatsen tas i bruk.

Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om så ej sker debiteras utställaren för återställningskostnaden i fråga.

Endast sådana föremål som av Event 95 bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål av Event 95 inte anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Event 95 för kostnad eller skada - direkt eller indirekt - som kan uppstå med anledning av Event 95 beslut enligt ovan.

Event 95 har en ovillkorlig rätt att avvisa en Utställare eller vissa utställda föremål. Avvisning sker på utställarens bekostnad.

Det är inte tillåtet för Utställaren att:

a) utan tillstånd av Event 95 sälja över disk mot kontant betalning eller mottaga handpenning.

b) utan tillstånd av Event 95 sprida reklam utanför den egna montern.

c) utan tillstånd av Event 95 genom skyltning inom mässområdet hänvisa till utställning utanför mässområdet.

d) i montern eller på annan plats inom mässområdet bedriva eller tillåta politisk propaganda.

e) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare eller besökare. All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med tillämplig marknadsföringslagstiftning.

f) bedriva aktiviteter eller genomföra demonstrationer som Event 95 bedömer genom sin ljudnivå negativt påverkar annan utställares möjligheter att demonstrera sitt utbud av produkter, varor eller tjänster.

g) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar.

h) använda annan ytbehandling än mässarrangörens standard på mässarrangörens väggar och övrigt material, om inte särskilt tillstånd från mässarrangören lämnats.

i) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial.

j) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet.

k) sälja lotter utan tillstånd av Event 95

Försäljning av mat och dryck

Utställare får inte sälja mat eller dryck för förtäring på mässan utan att särskild överenskommelse träffats. Försäljning av mat och dryck ska framgå på avtal och orderbekräftelse.

Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som Event 95 eller Nolia betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med behöriga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ.

Utställare erinras om sina skyldigheter i enlighet med tillämplig arbetsmiljölagstiftning. Vid överträdelse av någon av ovan angivna bestämmelser gällande under viss mässa eller konferens äger Event 95 om erforderligt, vidta korrigerande åtgärder på Utställarens bekostnad.

Event 95 friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Event 95 för alla utgifter och skador till följd härav.

Efter mässan

Föremål som kvarlämnats i montern, förhyrd lokal eller inom mässlokalens område efter sista utflyttningstid kan Event 95 låta bortföra på Utställarens ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser gentemot Event 95, som Utställaren har eller kommer att få, har Event 95 rätt att innehålla Utställarens föremål till dess full betalning sker.

Utställningsföremålens borttagande

Utflyttning får inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och bestraffas med 1000 (ettusen) kronor exkl. moms. Utflyttning ska vara klar inom tid specificerad i övriga dokument utskickade av Event 95.

Annan överenskommelse kan i särskilda fall träffas med Event 95. Skulle föremålen ej tas bort inom angiven tid, ersätter utställaren Event 95 för de kostnader och skador som kan komma i fråga om bortforsling eller förstörelse.

4. Utställarens ansvar

Utställaren svarar för all skada uppkommen på grund av till Utställaren eller till dennes personal hänförliga omständigheter.

Bryter Utställaren mot dessa allmänna villkor eller andra särskilda villkor för tjänst som tillhandahålls av Event 95 kan han med omedelbar verkan avstängas från deltagande i pågående och kommande evenemang.

Utställaren skall även så svara för avtalad hyra. Uppkommer skyldighet för Event 95 att till stat eller kommun utgiva skatter eller andra pålagor, beräknade på enskild Utställares hyra eller andra avgifter för deltagande i mässa eller konferens, skall Utställaren utge ersättning härför till Event 95.

Utställarens varor och tjänster

Event 95 förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får ställas ut på mässområdet. Utställaren är skyldig att uppge samtliga produkter som avses att säljas och samtliga representerade företag/medutställare i anmälan. Om utställaren säljer en produkt som ej angetts i anmälan äger Event 95 rätt att avgöra om denna produkt får fortsätta att säljas eller ej.

Skador och försäkringar

Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Event 95 friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

5. Event 95s ansvar

Kan Event 95 inte tillhandahålla avtalad monterplats, är Utställaren skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna skäligen kan påkallas. Kan Event 95 överhuvudtaget inte erbjuda monterplats, äger Utställaren endast rätt att återfå inbetald monterhyra och samtliga övriga avgifter. Utställaren äger ej rätt till skadestånd eller annan ersättning om monterplats ej kan erbjudas.

Event 95 ansvarar ej för i Utställarens monter utställda föremål eller

dekorationer, ej heller för utlånat material, kläder eller utrustning, oavsett om skada eller förlust uppkommit genom fel eller försummelse av Event 95 eller av personal för vilken Event 95 ansvarar.

Event 95 har ej heller något ansvar för visst evenemangs kommersiella genomslag eller framgång, antal utställare eller besökare eller förekomsten av vissa strategiska utställare.

Skulle, på grund av omständigheter utanför Event 95s kontroll, inskränkning med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av elström, vatten, kommunikationsuppkoppling, elektroniska eller webbaserade tjänster eller andra av Event 95 tillhandahållna faciliteter ske, är Utställaren ej berättigad återfå monterhyra, lokalhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd. I händelse av inskränkning enligt ovan på grund av omständigheter inom Event 95s kontroll är Event 95s ansvar begränsat till återbetalning av för sådan facilitet till Event 95 erlagd ersättning.

Skulle, till följd av krig upplopp eller terrorhandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning eller annan härmed jämförlig händelse, Event 95 nödgas ställa in eller skjuta upp visst evenemang, återbetalas ej erlagd hyra. Utställaren äger så snart evenemanget kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats eller i förekommande fall motsvarande lokal samt befrielse från erläggande av handpenning. Härutöver äger Utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.

I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande visst evenemang upprättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk, frånsäger sig Event 95 allt ansvar för eventuella felaktigheter däri. Event 95 friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att dessa allmänna villkor eller häri angivna bestämmelser ej följts, eller godkännande från Event 95 ej inhämtats. Utställaren skall själv svara för samt ersätta Event 95 för alla utgifter och skador till följd härav.

Event 95s ansvar gentemot Utställaren är begränsat till vad ovan angivits, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger. Event 95 skall aldrig vara ansvarig för Utställarens indirekta skador. Event 95s skadeståndsansvar skall inte i något fall överstiga 5 (fem) prisbasbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring.

6. Övrigt

Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om denne får lämnas till tredje part. Utställaren godkänner genom att signera detta avtal att fotografier tagna i samband med mässan, även om så Utställaren är synlig i fotona, att dessa får publiceras. Utställaren godkänner även att länkar till Utställarens websida, sida på sociala medier samt kontaktuppgifter publiceras i samband med mässan.

Rubrikerna i dessa allmänna villkor är endast avsedda som ett stöd för läsningen och skall inte påverka tolkningen av desamma.

Underlåtenhet från Event 95 att någon gång åberopa dessa villkor skall ej uppfattas som någon eftergift av sådan rätt. Ej heller skall eftergift av avtalad rättighet eller anspråk vid något tillfälle, oavsett orsaken därtill, innebära att Event 95 avsagt sig rätten att senare åberopa samma avtalsbestämmelse.

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. För den händelse att detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten lösas genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat tvisteförfarande om tvisteföre

målet överstiger ett belopp om 500 000 kronor. I annat fall ska tvisten slutgiltigt avgöras av Umeå Tingsrätt.

Mässan präglas av Event 95s värdegrund, med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och

värdighet.

Hantering av personuppgifter, GDPR

Personuppgifter om Utställaren, så som namn, telefonnummer, e-post, adress, organisationsnummer, samt fotografier tagna under mässan, sparas och bevaras hos Event 95. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta Utställarna innan och efter mässan, skriva ett giltigt avtal samt i framtida marknadsföring.

Uppgifterna är hämtade från Utställarens hemsida eller via direktkontakt med Utställaren. Gällande integritetslagstiftning tillämpas vid all behandling av personuppgifter. Event 95s rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy beror på den personliga informationen som samlas in och det specifika sammanhang där informationen samlas in:

■ Event 95 behöver göra ett avtal med Utställaren

■ Utställaren har gett Event 95 tillåtelse att göra det

■ Bearbetning av personuppgifter är i Event 95s legitima intressen

■ Event 95 måste följa lagen

Uppgifter kommer att sparas tillsvidare för ev. framtida samarbeten. Uppgifter kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att skyldighet finns enligt lag. Däremot kommer uppgifter aldrig överföras till ett land utanför EU.

Utställaren har rätt att när som helst kontakta Event 95 för att ha ut information om de lagrade uppgifterna, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att behandlingen begränsas, för att göra invändningar eller begära radering uppgifter. Detta sker enklast via mail till [email protected] Klagomål på behandlingen av personuppgifter har Utställaren rätt att inge till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

TEKNISKA BESTÄMMELSER

1. Anvisningar och regler för monterbyggnation

Generella regler

■ För att i möjligaste mån skapa en öppen miljö i utställningen får endast hälften av varje montersida mot bakvägg täckas med fullhög vägg.

■ Byggnation utförd av Utställarna över gångarna får ej förekomma, ej heller dekorationer, skyltning eller belysning.

■ Mässhallens utrymningsvägar, utrymningsdörrar (även utsidan), brandredskap, larmtryckknappar och skyltar får ALDRIG byggas för, blockeras eller skymmas. Event 95 har rätt att på Utställarens bekostnad riva eller ändra byggnationer samt transportera bort gods som blockerar utrymnings- och transportvägar.

■ Representanter för Event 95 gör regelbundna skyddsronder inför och under mässan. Anmärkningar som görs vid dessa skyddsronder skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras Utställaren.

■ Alla arbeten, som medför ingrepp i fastighet, får endast utföras av Event 95 anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av vajrar i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, anslutningar av el och vatten i golvkanaler etc.

■ Användning av såg, slip, putsmaskiner etc. är inte tillåtet inom mässlokalen.

■ Barn och ungdomar under 15 år äger ej tillträde till mässlokalen under den tid då byggnation eller rivning av utställningar och kongresser pågår. Varken ensamma, eller i sällskap med vuxen.

■ Det är förbjudet att medtaga djur till mässlokalen.

■ Rökning är enligt lag ej tillåten i anläggningen, förutom inom speciellt avsedda rökområden.

■ Det är inte tillåtet att medföra, intaga eller sälja alkoholhaltiga drycker inom mässans lokaler.

■ Filmvisning ska genomföras i enlighet med gällande Upphovsrättslag. Det är inte tillåtet att visa filmer som är inköpta eller hyrda i butik. Dessa är avsedda att visas i hemmet för den närmsta familj- och vänkretsen, s.k. ”Hemvideo”. Filmer kopierade från TV får inte heller visas i dessa sammanhang. Endast filmer avsedda för rättighetsområdet ”Non- Theatrical” får visas i montern. Det är även tillåtet att visa s.k. trailerkassetter.

Monterväggar

■ All byggnation av hyrda monterväggar sker endast av Nolia anvisad personal.

■ Uppbyggnaden skall fylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i BBR och BKR samt, vad gäller materialval med mera, vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter.

■ Det åligger respektive byggansvarig (monterbyggare) att ansvara för säkerhet och byggledning.

■ Event 95 fritar sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar.

2. Brandföreskrifter för utställare

Material/Dekor

■ Monterväggar, tak och bärande inredning skall utföras av svårantändligt material, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (ej porös), plywood och dylikt godtas.

■ Svårantändligt material skall vara typgodkänt. Typgodkännande kan ersättas av ett skriftligt utlåtande från Statens Provningsanstalt. Typgodkännande eller intyg skall finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Tygtak och annan dekor skall vara impregnerat mot brand.

Emballage och annat material

Emballage och annat brännbart material får ej förvaras i monter eller utställningshall. Kvarlämnat material i monter efter avslutad mässa klassas som avfall och hanteringen faktureras utställaren.

Restprodukter i montern

Montern skall lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Varje Utställare ansvarar för att hålla rent i och utanför sin monter under uppbyggnad, mässan och nedmontering. Detta innebär att Utställaren är skyldig att själv sortera och slänga bl. a. sitt byggavfall i avsedda containrar. Kvarlämnat material i montern efter utflyttning klassas som avfall och debiteras utställaren (kostnad 650 kr/m3 exkl moms).

Brandfarliga och explosiva varor, heta arbeten och rökbildning

Hantering och förvaring av brandfarlig vätska eller gas skall i god tid före mässan anmälas skriftligt till Event 95. Uppge mässans namn, utställare samt monternummer. Explosiva eller pyrotekniska varor får varken användas eller medföras på mässan, vare sig inomhus eller utomhus.

Heta arbeten som svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får ej förekomma ens under monterbyggnadstiden. Aktiviteter som avger rök eller gaser, såsom stekning, rökmaskiner m.m. får inte förekomma under någon tid i samband med mässan.

Delges utställarna via mail. Kontakta Event 95 för mer information.

Inflytt och monterbyggnation sker lördagen den 9 oktober 2021, mellan kl 13.00-19.00.

Varje utställare får en specifik tid för inflytt. Var vänlig respektera denna tid för att inflytten ska ske så smidigt som möjlligt.
Varje utställare får i förväg veta sin monterplats och delges en karta över mässlokalen.

Mässan är öppen söndagen den 10 oktober kl 11-16.

Varmt välkomna!

Biljetter köps via Tickster.

150 kr inkl moms.

Barn under 18 år går in gratis.

För Besökare

Vanliga frågor

hur kommer jag enklast till mässan?

Med bil tar du dig enkelt till mässan men tänk på att parkeringsmöjligheterna är begränsade. 

Tar du bussen så åker du lokaltrafikens linje 1 eller 7 till Dragonskolan. Ta sedan en promenad genom skogsdungen och du är framme vid entrén.

Se karta ovan för mer information.

 

vad kostar en biljett?

Biljetten kostar 150 kr.

Barn under 18 år går in gratis.

Förköp via Tickster.

kan biljetter köpas på plats?

Ja, biljetter kan köpas i entrén. 

Förköp kan även göras via Tickster för smidigare inpassering.

finns parkering?

Ja, parkering finns på Noliaområdet. 

Gratis parkering på söndagar.

får barn följa med?

Självklart. Tänk på att det inte finns allt för mycket plats för barnvagnar och att det kan bli trångt inne på mässan. Bebisar får därför gärna, om möjligt, bäras i bärsele eller liknande. 

finns det någon matförsäljning?

Ja, det finns försäljning av lättare mat och fika inne på mässan. Det går självklart även bra att lämna mässan för att äta och sedan komma tillbaka. Tänk då på att ta en stämpel i entrén.

finns garderob?

Garderob finns vid entrén. Lämna inga värdesaker i garderoben då den är obemannad.